Sunday, Apr 22nd

Last update07:55:56 PM GMT

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เครือข่ายจิตอาสาเพื่อสังคม

  • PDF

โครงการ “จิตอาสาเพื่อสังคม” เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เน้นการเสียสละเพื่อส่วนรวม และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ในโครงสร้างของจิตอาสาสัมพันธ์เรานุ่งเน้นการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยความเต็มใจ รวมถึงกิจกรรมดีๆที่ทำให้ท่านได้รู้จักการทำงานในรูปแบบของจิตอาสา โดยมีหลักการดังนี้

 

  1. เพื่อให้ความรู้ ในการเสริมสร้างทักษะทางความคิด พิจารณาประกอบ การตัดสินใจอย่างมีเหตุ มีผล ภายใต้ข้อมูลมากมายหลากหลายในสังคมปัจจุบัน
  2. เพื่อส่งเสริมบุคคล ผู้มีความรู้ความสามารถให้สามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างเต็มที่ ตามเงื่อนไข และความพร้อมของแต่ละบุคคล
  3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจให้กับคนในสังคม ผ่านการบริโภค อุปโภค และการใช้ชีวิตอย่างสมดุล แนบชิดธรรมชาติ และเข้าถึงมิติจิตวิญญาณได้ตามลำดับ
  4. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมของคนไทยในการประหยัดการใช้พลังงาน เท่าที่จำเป็น และไม่ฟุ่มเฟือย
  5. เพื่อรณรงค์ให้คนไทยดำเนินชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความเป็นอยู่ที่ไม่ประมาท มีเหตุมีผล ใจพอ มีภูมิคุ้มกัน สุข สงบตามอัตภาพ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเน้นพึ่งพาตนเองเป็นหลัก
  6. เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสาร ความรู้ อันเป็นข้อเท็จจริง น่าเชื่อถือ เข้าถึงง่าย แก่ผู้สนใจ
  7. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไข ผ่านพ้นอุปสรรค และปัญหาต่าง ๆ ไปได้อย่างมีสติ
  8. เพื่อส่งเสริม และรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงเกษตรวิถีธรรมชาติ และการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

 

การดำเนินโครงการ “จิตอาสาเพื่อสังคม” เป็นการมุ่งเน้นเพื่อ สรรค่า สร้างสังคม “คนดี” ในทุกหน่วยย่อยทางสังคม ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ และมุ่งหมายไปสู่การเป็นคนดี และคนกล้าด้วยสามัญสำนึก มิต้องถึงขั้นพึ่งพากฎระเบียบควบคุม ด้วยบทลงโทษที่รุนแรง เด็ดขาด หากแต่ “คนไทย” เป็น “คนดี” ด้วยสามัญสำนึก ด้วยการกระทำจนเป็นกิจวัตร เป็นนิสัย มิมีสิ่งเร้า กระตุ้นใดมาชักจูงได้ และที่สำคัญมากคือ “การมีสามัญสำนึก” คือ ความกล้าในการยอมรับในความผิดของตัว รู้จัก “ขอโทษ” และ “ปรับปรุง” ตัวเอง เพื่อไม่ให้สร้างปัญหา และเป็นภาระของสังคมโดยรวมต่อไป

“ สังคมไทยจะพัฒนา ถ้าทุกคนร่วมใจดูแล “

สนใจสอบถามรายละเอียดโครงการจิตอาสาสัมพันธ์ ติดต่อ  094-6474442 และ 099-0616677

Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

About us

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยถูกฟูมฟัก ปลูกฝัง ครอบงำด้วยระบอบประชาธิปไตยตะวันตก ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี จนเอกลักษณ์ชองไทยถูกทำลาย เกิดพฤติกรรม เน้นกิน ดื่ม เที่ยว ใช้ทุกทรัพยากรอย่างเกินพอดี เพื่อสร้างความสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแก่ปัจเจกชนที่รู้ไม่เท่าทัน ขาดจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม จนเป็นเหตุปัจจัยก่อปัญหามากมายตั้งแต่ระดับเล็กสุด คลิกที่นี่...

Contact us

You are here