Sunday, Apr 22nd

Last update07:55:56 PM GMT

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อสังคม

  • PDF

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยถูกฟูมฟัก ปลูกฝัง ครอบงำด้วยระบอบประชาธิปไตยตะวันตก ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี จนเอกลักษณ์ชองไทยถูกทำลาย เกิดพฤติกรรม เน้นกิน ดื่ม เที่ยว ใช้ทุกทรัพยากรอย่างเกินพอดี เพื่อสร้างความสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแก่ปัจเจกชนที่รู้ไม่เท่าทัน ขาดจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม จนเป็นเหตุปัจจัยก่อปัญหามากมายตั้งแต่ระดับเล็กสุด คือ ระดับบุคล ไปจนถึงครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดั่งที่ได้พบเห็นเป็นที่ประจักษ์เป็นรูปธรรมอยู่ทั่วทุกมุมโลกอยู่ในขณะนี้ ทั้งปัญหาหนี้สิน อาชญากรรม สังคม ศาสนา การเมืองการปกครอง ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องกีดขวาง และสร้างความขัดแย้งต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข และสงบทั้งสิ้น

โครงการ “จิตอาสาเพื่อสังคม” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาจากปณิธานอันแรงกล้าของกลุ่มบุคคลผู้มีจิตสำนึกที่ดี มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางการเมือง สังคม สุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจ ศาสนา และกฎหมาย ตระหนักและเห็นชัดถึงรากเหง้าปัญหาสังคมไทย ชาติไทย ที่ดำรงคงอยู่มาอย่างเนิ่นนาน ฝักราก ฝังตัวลึกในวิถีความเป็นคนไทย กลับกลายเป็นสังคมที่มีปัญหามากมายซ้ำซ้อน และซับซ้อนอย่างยิ่งต่อการหาหนทางเยียวยาแก้ไข ให้คนในชาติมีชีวิตที่มีความสุขได้อย่างเต็มภาคภูมิต่อ “ความเป็นไทย” ทั้งกายและใจอย่างยั่งยืน จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง สืบต่อกันไป และกลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังเป็นแรงสำคัญต่อการเคลื่อนไหวในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สู่การปฏิรูปที่แท้จริง และยั่งยืน ด้วยการดำรงและดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม พร้อมทั้ง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย “ลูก” ของพระองค์

การดำเนินโครงการ “จิตอาสาเพื่อสังคม” เป็นการมุ่งเน้นเพื่อ สรรค่า สร้างสังคม “คนดี” ในทุกหน่วยย่อยทางสังคม ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ และมุ่งหมายไปสู่การเป็นคนดี และคนกล้าด้วยสามัญสำนึก มิต้องถึงขั้นพึ่งพากฎระเบียบควบคุม ด้วยบทลงโทษที่รุนแรง เด็ดขาด หากแต่ “คนไทย” เป็น “คนดี” ด้วยสามัญสำนึก ด้วยการกระทำจนเป็นกิจวัตร เป็นนิสัย มิมีสิ่งเร้า กระตุ้นใดมาชักจูงได้ และที่สำคัญมากคือ “การมีสามัญสำนึก” คือ ความกล้าในการยอมรับในความผิดของตัว รู้จัก “ขอโทษ” และ “ปรับปรุง” ตัวเอง เพื่อไม่ให้สร้างปัญหา และเป็นภาระของสังคมโดยรวมต่อไป

About us

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยถูกฟูมฟัก ปลูกฝัง ครอบงำด้วยระบอบประชาธิปไตยตะวันตก ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี จนเอกลักษณ์ชองไทยถูกทำลาย เกิดพฤติกรรม เน้นกิน ดื่ม เที่ยว ใช้ทุกทรัพยากรอย่างเกินพอดี เพื่อสร้างความสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแก่ปัจเจกชนที่รู้ไม่เท่าทัน ขาดจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม จนเป็นเหตุปัจจัยก่อปัญหามากมายตั้งแต่ระดับเล็กสุด คลิกที่นี่...

Contact us

You are here